» AVTALEKUNDER

Rådgivning

SecNor AS bestreber seg på å formidle regelverk og retningslinjer på en slik måte at det blir forståelig og praktisk gjennomførbart for kunden å videreføre dette arbeidet i egen organisasjon.

ISPS-koden:

Regelverk: International Ship and Port Facility Security Code(ISPS koden) og EU forordning 725/2004. Dette legger føringer for hvordan skip, flyttbare oljeinstallasjoner og havner skal planlegge og iverksette sikringstiltak for å forebygge kriminelle handlinger.

SecNor kan bidra med:

 • Utvikling av ISPS relaterte sårbarhetsvurderinger og planverk for skip (SSP, SSA), mobile offshore enheter og havnefasiliteter.
 • Kurs, øvelser og praktisk opplæring av personell med sikringsrelaterte oppgaver.
 • Bistand under eksterne revisjoner, og utførelse av interne revisjoner.
 • Bistand til kvartalsmessige og årlige øvelser (der man kan kombinere beredskapsøvelse og ISPS øvelse).
 • Bistand til utvikling av praktiske rutiner basert på krav om sikring.

OLF 091:
Regelverk: OLF retningslinje 091, med vedlegg. Operatørselskapene kan gjennom sikringsavtaler med leverandører, speditør- transporttørselskaper og forsyningsbaser forhåndsklarere leveranser til oljeindustrien på norsk sokkel. Sikringsavtalene er forpliktende når det gjelder å etablere interne rutiner for å sikre oppdragsgivers leveranser mot kriminelle handlinger.

SecNor AS kan bidra med:

 • Bistand til operatørselskap innen tilsyn med sikringsavtaler.
 • Kurs og praktisk opplæring for ledelse og personell ved forsyningsbaser.
 • Utvikling av sikrings (security) - relaterte informasjonsfoldere.

Tilsyn / Revisjoner:

 • Forberedelser til eksterne revisjoner.
 • Utførelse av tilsyn / interne revisjoner.
 • Tilsyn med etterlevelse av sikringsavtaler.

Beredskapsplaner / sikringsplaner:

 • Utvikling av sårbarhetsvurderinger.
 • Utvikling av beredskaps- og sikringsplaner.
 • Tilpasning av egne rutiner etter nye krav/planverk.
 • Tilpasning av QA-systemer og HMS planverk.
 • Utvikling av beredskapsplaner for bedrifter og kommuner.
 • Revisjoner av planverk.

Konsulenttjenester:

 • Alle typer konsulentoppdrag innen security for oljeindustri, havn og skip.
 • Bistand til utvikling av sikringsrutiner for objekter og personell i høyrisiko - områder, samt opplæring av personell som skal arbeide i slike områder.
 • Tilpasning og utvikling av øvelsesscenarier, gjennomføring og evaluering av øvelser.

SecNor AS holder tilpassede øvelser for alle nivåer innen sikringstiltak for alle typer bedrifter. Alle kurs kan også holdes internt i selskapet med tilrettelegging i tråd med eget planverk.