» AVTALEKUNDER

Kompetansekartlegging

Vår samarbeidspartner OilComp har utviklet et system for kartlegging av selskapers kompetanse ( www.oilcomp.no). De ansattes kompetanse måles opp mot det kompetansebehovet myndigheter, kunder, eller selskapet selv krever skal være tilfredsstilt.

Kartlegging av den ansattes kompetanse fungerer på følgende måte. De formelle krav til den enkelte stilling og funksjon identifiseres, før det gjennomføres en innsamling av hver ansatt sin tidligere ervervede kompetanse. Et GAP mellom den kompetansen den enkelte ansatte besitter og de krav de er stilt ovenfor blir så avdekket. Tiltak (kurs) blir dermed målrettet ved å dekke definerte kompetansegapene.

En slik prosess er vanligvis uhyre ressurskrevende med tanke på tid og kostnader ifm identifisering av kompetansegap. OilComps egenutviklede system gjør hele denne prosessen automatisk, noe som gjør at kunden kan arbeide mer systematisk og kontinuerlig med egen kompetansestyring enn hva som ellers ville vært mulig.  

Et aktivt arbeid for kompetanseutvikling gjør bedriften mer attraktiv ved rekruttering av nye medarbeidere og bidrar til økt motivasjon blant de etablerte. Høyere kompetanse til de ansatte vil igjen bedre selskapets effektivitet og fokus på fremtidsrettede aktiviteter som helse, miljø og sikkerhet. Man vil også unngå  såkalte ”kunnskap for lager" situasjoner.